Skauci Europy to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody. Opiera się na pedagogice Baden-Powella (1907) i został stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę. Skauci czerpią z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.

Skauci na świecie

Skauci Europy powstali w 1956 r. w krajach Europy zachodniej, ale korzeniami sięgają o wiele głębiej, wywodząc swoją tradycję, styl i ducha z ruchów zakładanych na początku XX w. przez uczniów i naśladowców Baden Powella – twórcy skautingu. Pierwsza połowa XX w. okazała się dla Europy czasem okrutnym i wyniszczającym. Apogeum tego okresu wyznacza katastrofa II wojny światowej, po której dla wielu szefowych i szefów skautowych stawało się jasne, że Stary Kontynent potrzebuje ludzi którzy przyczynią się do odbudowania jego jedności na gruncie wiary chrześcijańskiej. Właśnie to pragnienie stało się początkiem Skautów Europy.

Dziś Skauci Europy są obecni w 17 krajach Europy, w tym w Polsce, Ukrainie, Białorusi a także Rosji, licząc w sumie ponad 60.000 członków. W roku 2003 Federacja Skautingu Europejskiego została uznana przez Papieską Radę ds. Świeckich jako międzynarodowe prywatne stowarzyszenia wiernych Prawa Pontyfikalnego. Współpracujemy ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP. Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania.

Idea FSE oparta jest o trzy filary:

 1. tradycyjną pedagogikę skautową Roberta Baden-Powella, wzbogaconą myślą francuskiego jezuity ojca Jakuba Sevin (twórcy skautingu katolickiego, którego proces beatyfikacyjny toczy się obecnie w Rzymie),
 2. wiarę chrześcijańską – podstawowym zadaniem jest formacja religijna – pomoc w zdobyciu żywej więzi z Panem Bogiem i udział w Nowej Ewangelizacji,
 3. jedność Europy chrześcijańskiej – w rozumieniu nauczania Jana Pawła II: jako odbudowa duchowej jedności starego kontynentu.

Skauci w Polsce

W Polsce, historia Skautów Europy sięga 1981 r. kiedy to w Lublinie powstał „Niezależny Ruch Harcerski” przekształcony wkrótce w Harcerski Ruch Liturgiczny, z którego z kolei w 1989 r. powstało Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. W 1995 roku „Zawisza” przyłącza się do Federacji Skautingu Europejskiego. Dziś Skauci Europy w Polsce liczą przeszło 5000 członków, i dynamicznie się rozwijają. Federacja Skautingu Europejskiego jest uznana przez Stolicę Apostolską jako prywatne międzynarodowe stowarzyszenie wiernych świeckich prawa pontyfikalnego. Można nas spotkać m.in. w : Białymstoku, Chełmie, Chojnicach, Ełku, Garwolinie, Lublinie, Radomiu, Włoszczowej, Wrocławiu, Krakowie, Krasnobrodzie, Łowiczu, Małogoszczu, Nowym Sączu, Puławach, Pionkach, Rawie Mazowieckiej, Warszawie.

Nasze cele

Celem ogólnym pedagogiki jest pomoc rodzinom w integralnym i całościowym wychowaniu młodego człowieka. Cele szczegółowe zawierają się w 5 punktach:

 1. Troska o zdrowie i rozwój fizyczny. Życie na łonie przyrody pozwala odnaleźć równowagę życia i jego harmonię. Dbanie o ciało to także panowanie nad nim, co w przypadku starszych harcerek i harcerzy objawia się szczególnie w odrzuceniu palenia, narkotyków, a także przedwczesnych doświadczeń seksualnych.
 2. Kształtowanie zmysłu praktycznego. Skauting, będąc komplementarnym wobec szkoły – która przede wszystkim dostarcza wiedzy intelektualnej – chce rozwijać kreatywność, wyobraźnię, zaradność i zdolności manuale dziecka. Będąc mocno związanym z przyrodą, która narzuca praktyczne postępowanie, skauting wyciąga dziewczynę i chłopca z wirtualnego świata, w którym coraz częściej żyją.
 3. Formacja charakteru: odwaga, wytrwałość, silna wola, pokonywanie siebie, pokonywanie lęku przed wysiłkiem… Harcerstwo chce pomóc każdemu dziecku by nabrało zaufania do samego siebie i by nie lękało się życia ale podchodziło do niego z ufnością i radością. Dzięki funkcji, którą każdy pełni w swoim zastępie, rozwijane jest poczucie odpowiedzialności. Rady zastępu i rady drużyny są zaś miejscem kształtowania ducha krytycznego i umiejętności osądu.
 4. Wychowanie do służby. Skauting chce wydobyć harcerkę i harcerza z egoizmu, który podsycany przez otaczający świat często zagraża im samym. Jak wszystko w harcerstwie, duch służby jest kształtowany poprzez bardzo konkretne środki. Najważniejszym z nich jest codzienny dobry uczynek, do którego każda harcerka i harcerz, zobowiązują się w czasie przyrzeczenia.
 5. Odkrywanie Boga. Skauting chce pomóc każdemu w odnalezieniu sensu swojego życia. Jest to możliwe wówczas, gdy spogląda się na nie ze świadomością bycia kochanym przez Stwórcę. Osobista modlitwa, spotkanie z duszpasterzem, odkrywanie kultury chrześcijańskiej, korzystanie z sakramentów, są środkami, które mają w tym pomóc.

W swej pracy wychowawczej Stowarzyszenie zwraca pilną uwagę na współpracę z rodzicami oraz z księżmi duszpasterzami.

Nasze metody

 • Uczyć przez działanie
  Oryginalność metody harcerskiej polega na tym, że jest ona szkołą działania. Zastęp harcerski jest wspólnotą praktycznej nauki życia poprzez: obcowanie z przyrodą, życie w zastępie, grę.
 • Wychowanie młodych przez młodych
  Drugą oryginalną cechą harcerstwa jest, wydawałoby się „szalony” pomysł wychowania młodych przez młodych. Dzięki Prawu Harcerskiemu akceptowanemu przez wszystkich, młodzi są odpowiedzialni jedni za drugich, wykonując bardzo konkretne zadania w zastępie.
 • Wychowanie zróżnicowane
  Aby stworzyć dobre warunki dla wychowania dziewcząt i chłopców oraz uszanować naturalne różnice w rozwoju psychofizycznym obu płci, proponujemy rodzicom umieszczenie dziewcząt w jednostkach żeńskich, a chłopców w odrębnych jednostkach męskich. Organizowanie od czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala na wzajemne poznanie i szanowanie drugiego w jego niepowtarzalności i odmienności.
 • Metoda przystosowana do wieku
  Aby naprawdę dać każdemu to, czego potrzebuje, harcerstwo przystosowało również swoją metodę do etapów rozwoju człowieka:

  • gałąź żółta: wilczki – wiek 8-12 lat, pracują w oparciu o „Księgę Dżungli” Rudyarda Kiplinga, główny cel wychowawczy to otwarcie na innych (wydobycie z dziecięcego egoizmu), hasło „Ja i inni”, ukierunkowanie na Pana Boga poprzez zabawę;
  • gałąź zielona: harcerki i harcerze – wiek 12-17 lat, pedagogika wspólnotowa: podstawą jest system małych, kilkuosobowych grup – zastępów, nauka życia we wspólnocie i społeczeństwie, hasło „Ja wraz z innymi”, wychowanie poprzez działanie – przygodę (grę), kształtowanie podstawowych cnót ludzkich, pogłębianie i porządkowanie życia religijnego;
  • gałąź czerwona, tzw. „Droga”: przewodniczki i wędrownicy – wiek 17-25 lat, główny cel: pomoc w rozeznaniu powołania życiowego, przygotowanie do dorosłego, twórczego, odpowiedzialnego życia i przyjęcia postawy służby, hasło „Ja dla innych”, dewiza gałęzi „Służyć”, pedagogika indywidualna.
 • Uformowana i świadoma swego zadania kadra wychowawcza
  Zastosowanie tej pedagogiki wymaga poważnej formacji kadry, w którą Ruch nieustannie inwestuje. Młodi szefowie, w wieku 19 a 25 r., uczestniczą minimum rok w pogłębionej formacji osobistej, a następnie w obozach szkoleniowych. W swoich zadaniach są wspomagani przez instruktorów nieco starszych wiekiem, którzy służą radą i są w każdej chwili do dyspozycji rodziców. Wszystkie szefowe i szefowie działają wyłącznie na zasadzie wolontariatu.

Coraz większe zainteresowanie

Propozycja Skautów Europy spotyka się z coraz żywszym zainteresowaniem młodzieży, duszpasterzy i rodziców. Nowe ośrodki powstają zupełnie od podstaw i zawsze w oparciu o lokalnych liderów i rodziców poważnie zainteresowanych tą propozycją. Co roku odbywa się szereg szkoleń wyjaśniających pedagogikę i zasady działania Skautów. W każdej, nawet małej miejscowości może powstać zastęp harcerski. Wystarczy 4-5 dziewczyn lub harcerzy chętnych do poznania przygody harcerskiej. Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz stronę internetową Skautów Europy