Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Skauci Króla powstało w 2015 r. przy Archidiecezji Wrocławskiej. Prowadzi działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, dbając o ich rozwój duchowy, fizyczny, intelektualny i społeczny w duchu miłości braterskiej, wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich. Swoje działania kieruje do wspólnot katolickich. Obecnie w organizacji Skautów Króla działa 12 szczepów, które organizują zbiórki, obozy, biwaki i wycieczki. Ważna część działalności Skautów Króla to szkolenia, treningi, kursy i warsztaty adresowane do starszych skautów (14 lat i starsi) oraz do instruktorów (dorosła kadra).

Najważniejsze cele działalności Skautów Króla to:

  • promowanie i rozpowszechnianie wartości rodzinnych i chrześcijańskich,
  • krzewienie prawidłowych postaw w zakresie zdrowia, higieny osobistej, kultury fizycznej i sportu oraz rozpowszechnianie szacunku dla przyrody,
  • rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności życiowej i gospodarności, również przez wolontariat; działalność edukacyjna i oświatowa przez formy, które mają wpływ na kształtowanie charakteru, a także przygotowują do wykonywania zawodu oraz pełnienia różnych ról w życiu społecznym,
  • podtrzymywanie tradycji patriotycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.

Stowarzyszenie Skauci Króla pracuje metodą skautową (harcerską), której podstawę stanowią system zastępowy oraz system stopni i sprawności. Sposób pracy organizacji Skauci Króla powstał na bazie metod, form i treści wychowawczych stosowanych w międzynarodowej organizacji skautowej Royal Rangers.

W pracy wychowawczej Skautów Króla obowiązuje Złota Zasada Ewangelii:

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
Ewangelia wg św. Mateusza 7,12

Przyrzeczenie Skautów Króla

Wyznaję, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Z Jego pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Kościołowi oraz bliźnim, przestrzegając prawa Skautów Króla i wprowadzając w życie Złotą Zasadę Ewangelii.

Skauci króla włączają się również we wspólne działania skautowe i harcerskie pozostałych organizacji działających w Polsce (np. Światowe Dni Młodzieży – Biała Służba) oraz lokalne wydarzenia (np. Orszak Trzech Króli, gry miejskie itp.).

Wychowanie skautów i instruktorów odbywa się w czterech aspektach wzrostu:

  • aspekt duchowy,
  • aspekt fizyczny,
  • aspekt intelektualny,
  • aspekt społeczny

Tarcza emblematu Skautów Króla symbolizuje wiarę, a kolory jej tła też mają znaczenie: niebieski symbolizuje niebo, a zielony – ziemię. Kolory symbolizują też dziedziny, w jakim skauci się rozwijają: niebieski – duchowy i zielony – skautowy. Krzyż to wywyższenie ofiary Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża. Czerwone promienie – wychodzące ze środka krzyża – symbolizują 8 praw skauta. Lilijka jest symbolem czystości i skautingu.

Zobacz stronę internetową Skautów Króla