Stowarzyszenie Harcerskie jest organizacją wychowawczą uznającą harcerski system wychowawczy za dobry i sprawdzony sposób kształtowania człowieka. Jako organizacja ideowo wychowawcza opiera swoją działalność na treści Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, uważając pełnienie służby za najpełniejszy sposób samorealizacji człowieka. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia Harcerskiego jest pełnienie służby Polsce i bliźnim oraz, zależnie od indywidualnych przekonań, służba Bogu lub uniwersalnym wartościom – prawdzie i sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Harcerskie pozwala zachować powszechny i otwarty charakter harcerstwa, dostępny dla młodych ludzi i dorosłych bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie czy światopogląd. Jedynym warunkiem przynależności organizacyjnej jest dążenie do harcerskiego ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata.

Praca wychowawcza w Stowarzyszeniu Harcerskim opiera się na 5. filarach, które przyświecają nam podczas pracy wychowawczej to: PUSZCZAŃSTWO, OTWARTOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA, BRATERSTWO, SŁUŻBA, PRZYNALEŻNOŚĆ LOKALNA.

Najważniejszy cel jaki stawia sobie SH, to przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości fizyczne, intelektualne, duchowe, emocjonalne i społeczne. Tak by mogli, w duchu tradycji narodowych, umiłowaniu wolności, demokracji oraz w poszanowaniu dla poglądów innych ludzi, jako odpowiedzialni obywatele – członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych – brać współodpowiedzialność za swoje rodziny, swój naród i państwo.

Stowarzyszenie Harcerskie jako samodzielna organizacja istnieje od 1996 roku i została założona przez instruktorów Hufca ZHP Warszawa Śródmieście w odpowiedzi na zmiany w statucie ZHP uniemożliwiające dalszą przynależność do tej organizacji osobom niewierzącym. Nasze gromady i drużyny działają w Warszawie i okolicach, oraz w Warce.

Stowarzyszenie Harcerskie pracuje z dziećmi i młodzieżą zrzeszoną w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych, Pracuje też z dorosłymi instruktorami. Praca w drużynach i gromadach prowadzona jest przez cały rok szkolny i kontynuowana w trakcie wyjazdów zimowych i letnich. Drużyny harcerek i gromady zuchenek zrzeszone są w Hufcu Harcerek Sad im Powstania Warszawskiego a drużyny harcerzy i gromady zuchów zrzeszone są w Hufcu Harcerzy im Powstania Warszawskiego. W organizacji nie ma drużyn koedukacyjnych. Pracami SH kieruje 7-mio osobowe Naczelnictwo w skład którego wchodzą demokratycznie wybrani: naczelnik, z-ca naczelnika, skarbnik, komendanci hufców, przedstawicielka instruktorek oraz przedstawiciel instruktorów. Drużyny i gromady działające w jednej szkole łącza się w dobrowolne wspólnoty – szczepy zapewniające im wsparcie organizacyjne i metodyczne.

Stowarzyszenie Harcerskie jest aktywne w społeczności lokalnej i realizuje wiele programów edukacji obywatelskiej zachęcających do odpowiedzialności za dobro wspólne. Takimi programami były projekty „Harcerz – Obywatel” czy „My z Miasta – to widać”. Swoje umiejętności pracy z młodymi ludźmi wykorzystujemy też realizując w Warszawie projekt „Inicjatywy Młodzieżowe” w ramach którego nieformalne grupy młodzieżowe (nie tylko harcerskie) mogą uzyskać wsparcie, także finansowe, w realizacji swoich pomysłów i rozwój własnych pasji. Także wielu naszych instruktorów jest aktywnych społecznie i partycypuje w zarządzaniu gminą.

Stowarzyszenie Harcerskie jest częścią ruchu harcerskiego w Polsce tworzonego przez różne organizacje harcerskie i skautowe i utrzymuje żywe kontakty z innymi organizacjami. Współpracujemy z nimi na szczeblu władz centralnych, ale przede wszystkim na poziomie lokalnym. Zwłaszcza owocna współpraca rozwija się na terenie Warszawy ( w Warce nie ma innych organizacji) w ramach porozumienia „Harcerki i harcerze łączą miasto”. W ramach wspólnych działań realizujemy programy patriotyczne, pomagamy w działaniu drużyn jaki i występujemy ze wspólnymi wnioskami o dotacje.

Zobacz stronę internetową Stowarzyszenia harcerskiego