Witaj na stronie serwisu informacyjnego Całym Życiem ! Znajdziesz tu wieści z organizacji harcerskich i skautowych realizujących Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 oraz wydarzeń realizowanych wspólnie.

Organizacje harcerskie i skautowe

Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” i Stowarzyszenie Skauci Króla

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Forum o Wychowaniu,
która odbędzie się 18 listopada 2023 roku w Warszawie.

Zapraszamy do udziału we wszystkich punktach naszego bogatego programu. Szczegóły znajdą Państwo poniżej w poszczególnych zakładkach. Udział w konferencji jest bezpłatny. Pragniemy także podkreślić, że liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Wydarzenie zostanie zrealizowane w formie hybrydowej.

TERMIN I MIEJSCE

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2023 roku w Warszawie w formule hybrydowej (limitowana liczba osób stacjonarnie i nielimitowana liczba osób online).

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza: https://forms.office.com/e/vCsAKG0dNG

KONTAKT

forum@rohis.pl

Szanowni Państwo!

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe przeprowadzając pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by w ten sposób tworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Każdego roku kontynuujemy debatę społeczną na temat kierunków wychowania w trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

 „Forum o wychowaniu” jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucja zarządzającą. Chcemy pokazywać harcerstwo i skauting jako wszechstronną, skuteczną i sprawdzoną koncepcję wychowawczą, bo, jak mówił Robert Baden-Powell: „Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich”.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica
koordynatorka
Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skautowych
na lata 2018-2030

Program

do 9.30 − recepcja uczestników i gości

9.30-9.45 − rozpoczęcie konferencji i powitanie gości
hm. Robert St. Bokacki

9.45-10.15 − wykład wprowadzający
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Kultura życzliwa „Inności” jako fundament spójności społecznej – o heterogeniczności rzeczywistości

10.15-10.45 − wykład wprowadzający
prof. dr hab. Barbara Galas
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wychowanie w warunkach anomii społecznej

10.45-11.15 − Izabela Antosiewicz (przytulam.pl)
Znajomość swoich mocnych stron podstawą do
samodzielności w życiu zbudowanym na poczuciu własnej
wartości

11.15-11.45 − dyskusja panelowa:
– Izabela Antosiewicz
– Katarzyna Matyjaszczyk
prowadzenie panelu: prof. dr Piotr Kosiak

11.45-12.00 − przerwa

12.00-12.30 − hm. dr Edyta Sielicka
O co chcielibyśmy zapytać młodych ludzi, ale boimy się
odpowiedzi?

12.30-13.00 − dyskusja panelowa:
– hm. dr Edyta Sielicka
– Agata Lipiec
prowadzenie panelu:
hm. dr hab. n. med. Aleksandra Gawlikowska-Sroka 

13.00-13.15 − przerwa

13.15-13.45 − hm. Magdalena Leczkowska
Wsparcie psychologiczne wychowawców: po co i dlaczego

13.45-14.15 − dyskusja panelowa:
– hm. Magdalena Leczkowska
– hm. Inga Rusin-Siwak
prowadzenie panelu: hm. Małgorzata Siergiej

14.15-14.45 − przerwa lunchowa

14.45-15.15 − prof. dr hab. Maciej Tanaś
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Kreatywność a internet

15.15-15.40 − dyskusja panelowa:
– prof. dr hab. Maciej Tanaś
– hm. Anna Malinowska
prowadzenie panelu: hm. dr Jakub Jerzy Czarkowski
prof. Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

15.45-16.00 − przerwa

16.00-16.30 − hm. dr Helena Jędrzejczak
Wędrówka ku przyszłości – rola relacji, autorytetów i wartości w drodze do (lepszego?) jutra

16.30-16.45 − dyskusja panelowa:
– hm. dr Helena Jędrzejczak
– ks. hm. Radosław Czerwiński
prowadzenie panelu: Przemysław Czarkowski

16.45-17.10 − podsumowanie i zakończenie konferencji
hm. Robert St. Bokacki

Komitet naukowy

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Andrzej Massalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik, Instytut Studiów Politycznych PAN
ks. prof. zw. dr hab. Bogusław Edward Migut, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Jacek Kurzępa, profesor SWPS, Uniwersytet SWPS
dr hab. Maciej Tanaś, profesor APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Tomasz Huk, profesor UŚ, Uniwersytet Śląski
dr Ewa Palamer-Kabacińska, Uniwersytet Warszawski
dr Jakub Jerzy Czarkowski, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Prowadzący

hm. Robert St. Bokacki

Czynny instruktor harcerski; komendant Hufca ZHP Konstancin-Jeziorna (1993-97), kierownik Wydziału Promocji i Informacji Głównej Kwatery ZHP (1996), zastępca komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP i członek Komisji Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP (1996-98), kierownik Zespołu Pracy z Kadrą Kierowniczą Głównej Kwatery ZHP (1998-1999), p.o. kierownika Wydziału Harcerskiego (1998-99), przewodniczący ogólnopolskiego ruchu programowo-metodycznego Ruch Całym Życiem (1999-2003). Autor wielu artykułów kształceniowych i metodycznych w prasie harcerskiej. W 1997 roku otrzymał Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP, a w czerwcu 2023 roku – Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP. Był współtwórcą i szefem polskiego oddziału Polsko-Holenderskiej Fundacji Przyjaciół oraz członkiem rady fundacji „Dom Zośki” (dom Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Zalesiu Dolnym). Obecnie komendant reaktywowanego w czerwcu 2020 roku Hufca ZHP Uroczysko Konstancin (Chorągiew Stołeczna ZHP). Od 2019 roku jest prowadzącym konferencję naukową Forum o Wychowaniu.

Zawodowo wiceprezes firmy doradczo-szkoleniowej Kontekst HR Polska, trener, doradca, mentor i coach. Współpracuje z największymi markami w Polsce. Autor wielu artykułów o przywództwie, zarządzaniu, motywowaniu, sprzedaży i rozwoju
osobistym. Publikuje m.in. w „Personelu i Zarządzaniu”, „Personelu Plus” i „Beneficie”. Autor książek: Human Management, czyli jak kierować ludźmi po… ludzku, Leadership Tool Box. Ludzki kontekst przywództwa oraz Leadership Toolbox. Narzędzia nowoczesnego menedżera. Jego ostatnia książka znalazła się wśród 10 nominowanych do nagrody Economicusa 2019 – prestiżowego konkursu dla najlepszych książek ekonomiczno-biznesowych na polskim rynku wydawniczym.

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Profesor nauk społecznych, przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu i kierownik Zakładu Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży, członkini prezydium zarządu PTP.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze to: europejski wymiar edukacji i jej ewolucja w warunkach globalnych, kondycja współczesnego człowieka,
socjopedagogiczne problemy młodzieży, wyzwania świata „bezgranicznych” karier. Ukoronowaniem jej dotychczasowej działalności badawczej, ubogaconej doświadczeniami naukowymi z pobytów naukowych na Uniwersytetach w Londynie, Amsterdamie, Sztokholmie, Edynburgu, Nowym Jorku, są prace: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne (2001), Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Studium socjopedagogiczne (2006), Młodzież akademicka a kariera zawodowa (2013), redakcja: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie (2006), Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem (2011), Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych (2019), współredakcja: Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (2011), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (2012), Młodzież – między partycypacją a (samo)wykluczeniem (2017), Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych (2018), Społeczne i podmiotowe uwarunkowania rozwoju młodzieży (2018), Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej (2018).

Redaktorka i recenzentka czasopism i serii wydawniczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W 2014 roku została odznaczona przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechniania idei europejskiej, a w 2015 roku – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr hab. Barbara Galas prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pedagog społeczny i dydaktyk, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; współpracowała i wykładała na wielu uczelniach, między innymi Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie SGGW. W swoich badaniach analizuje problemy przemian pokoleniowych oraz zmiany społecznej wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Badaczka zjawiska anomii społecznej i zagadnień z nią związanych, między innymi problemów suicydalnych oraz wychowania i rozwoju w warunkach anomii społecznej. Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych, członkini towarzystw naukowych (w tym PTP).

Izabela Antosiewicz

Certyfikowana przez Instytut Gallupa trenerka mocnych stron, trenerka Familylab Association, edukatorka, coach i mówczyni. Propagatorka rodzicielstwa opartego na mocnych stronach, autorka dwóch książek dla rodziców, założycielka społeczności przytulam.pl.

Katarzyna Matyjaszczyk

Psycholog, logopeda, socjoterapeuta. Od lat współpracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe.

hm. dr Edyta Sielicka

Doktorka nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczycielka dyplomowana, socjolożka, socjoterapeutka, adiunktka w Katedrze
Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, członkini Zespołu ds. Wsparcia Psychologicznego przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą edukacji tanatologicznej i jej jakości oraz znaczenia dla prawidłowego rozwoju człowieka, a także sytuacji kryzysowych w życiu dzieci i młodzieży. Autorka książek i artykułów, których zagadnienia dotyczą sytuacji edukacyjnej dzieci i młodzieży w kryzysie, budowania sieci wsparcia społecznego przez instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe.

Zawodowo i społecznie zaangażowana w szereg projektów naukowych i działań ukierunkowanych na rozwój dzieci i młodzieży oraz budowanie systemów ich wsparcia. Zajmuje się także kształceniem i wzmacnianiem działań kadry wychowawczej organizacji pozarządowych, nauczycieli i rodziców.

Agata Lipiec

Starsza menedżerka w Fundacji Deloitte Polska. Od 20 lat jako dziennikarka, ekspertka od komunikacji w internecie i mediach społecznościowych, marketerka
w dużych korporacjach zajmuje się budowaniem przekazu, który ma wpływ na ludzi.

Od czerwca 2021 roku postanowiła wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę, by zrobić coś, co będzie miało realny wpływ na życie ludzi, dlatego dołączyła do
zespołu Fundacji Deloitte Polska, w której realizuje programy dotyczące edukacji, klimatu i dobroczynności.

Uwielbia górskie wycieczki, spacery po lesie i odkrywanie świata z rodziną.

hm. Magdalena Leczkowska

Pedagog, suicydolog, mediator, konsultant kryzysowy, specjalista w zakresie relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, nauczyciel dyplomowany. Ekspert programowy i trener szkoleń dla nauczycieli w Instytucie Educare oraz koordynatorka Zespołu Wsparcia Psychologicznego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

hm. Inga Rusin-Siwak

W ZHP od… kilkudziesięciu lat z doświadczeniem w pracy z kilkoma grupami wiekowymi – zastępowa, przyboczna w drużynie harcerskiej, drużynowa gromady zuchowej, drużynowa drużyny wędrowniczek. Doświadczenie w pracy na poziomie hufca (Hufiec Gniezno) w zespole kadry kształcącej, komisji stopni instruktorskich oraz jako namiestniczka zuchowa – w najbardziej rozwojowym
momencie namiestnictwo pracowało z drużynowymi i przybocznymi dziesięciu gromad zuchowych. Zastępczyni komendanta hufca ds. programowych, później również komendantka hufca.

Współtwórczyni Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Szkoła Wodzów”. Jedna z inicjatorek wprowadzenia kursów Woodbadge. Do 2022 roku instruktorka Centralnej Szkoły Instruktorskiej. Komisarka zagraniczna ZHP (2008-16), członkini Komitetu Europejskiego
WAGGGS (2016-18). Komendantka i członkini komend kursów instruktorskich – kadry kształcącej, drużynowych, podharcmistrzowskich, Woodbadge, komend hufców. Zastępczyni komendanta kontyngentu ZHP na Światowe Jamboree
Skautowe w Wielkiej Brytanii (2007), członkini komitetu sterującego polskiej kandydatury do organizacji 25. Jamboree Skautowego.
Obecnie zastępczyni komendanta chorągwi ds. pracy z kadrą i komendantka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Wielkopolskiej „Szkoła Wodzów”. Z zawodu księgowa, filolog angielski, specjalista komunikacji i zarządzania zasobami informacji.

hm. Małgorzata Siergiej

Instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w stopniu harcmistrzyni Rodowita olsztynianka. Z wykształcenia filolog polski i logopedka ze specjalnością logopedia medialna. Pracuje jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. KEN w Olsztynie i polonistka, z pasją oddając się uczeniu dzieci i młodzieży języka ojczystego, z uwzględnieniem poprawnej wymowy.

W wolnych chwilach lubi spędzać czas przy książkach, w teatrze lub w górach. Mężatka, matka czworga dzieci.

dr hab. Maciej Tanaś prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej

Pedagog, profesor i dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Marii Grzegorzewskiej (od 2012), prezes Kolegium Ekspertów Naukowych NASK i Kierownik Wydziału Informatyki w Edukacji, kierownik Sekcji Pedagogiki Mediów w Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy Michał Kociubiński w Ukrainie (2017). Członek Rady Naukowej Muzeum Harcerstwa. Były doradca społeczny i szef Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dziecka w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka. szef lub członek wielu międzynarodowych zespołów
badawczych. Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych.

Redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies” oraz członek komitetów naukowych siedmiu czasopism naukowych. Członek Komitetu Mediów KNP
Polskiej Akademii Nauk „Za zasługi dla rozwoju polskiej pedagogiki”; członek Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej, Polskiego Towarzystwa Technologii Edukacyjnych i Mediów, Sekcji Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, jury Międzynarodowego Fotograficznego Konkurs „Matematyka w obiektywie”.

Naukowo zaangażowany w dydaktykę ogólną, metodologię nauk społecznych, pedagogikę medialną i edukację informatyczną oraz edukację na rzecz pokoju.

hm. Anna Malinowska

Jestem absolwentką prawa, filologii polskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UMCS w Lublinie. Od ponad 13 lat wspieram firmy instytucje w działaniach komunikacyjnych.

27 lat w ZHR przyniosło mi doświadczenia bycia zastępową, drużynową harcerek i wędrowniczek, hufcową, przewodniczącą Komisji Instruktorskiej, komendantką chorągwi, członkiem Rady Naczelnej oraz Naczelnictwa. Od 2016 roku koordynuję działania Wydziału Komunikacji ZHR, a w latach 2012-2016 pełniłam funkcję rzecznika prasowego ZHR. Obecnie pełnię funkcję Sekretarz Generalnej ZHR.

hm. dr Jakub Jerzy Czarkowski prof. Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Wykładowca akademicki, badacz i nauczyciel dyplomowany. Doświadczenia zawodowe zdobywał w placówkach specjalnych, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinnym domu dziecka. Zajmował stanowisko dyrektora liceum ogólnokształcącego i dyrektora bursy. Zajęcia akademickie realizował m.in. na: UW WP, UW-MSC, SWPS. Obecnie pełni funkcję prorektora Akademii
Wymiaru Sprawiedliwości. Prowadził projekty badawcze m.in. „Społeczny obraz pieczy zastępczej” realizowany w UW-MSC. Jest członkiem redakcji czasopisma „Harcerstwo” i redaktorem naczelnym „International Journal of New Economics and Social Sciences” (IJONESS). Autor kilku książek oraz autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych.

hm. dr Helena Jędrzejczak

Historyczka idei, doktorka socjologii, pracowniczka naukowa Instytutu Badań Edukacyjnych, redaktorka i instruktorka harcerska Związku Harcerstwa Polskiego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. W pracy naukowej zajmuje się socjologią edukacji i szkolnictwa wyższego, socjologią miasta i historią idei.

Od 2009 roku jest członkinią redakcji tygodnika internetowego „Kultura Liberalna”. Od 2022 roku członkini Rady Naczelnej ZHP. W ostatnich latach opublikowała książki „Małe miasta wobec wyzwań idei uczenia się przez całe życie” i „Uczenie się przez całe życie w szkołach wyższych” oraz szereg artykułów naukowych i publicystycznych.

ks. hm. Radosław Czerwiński

Absolwent Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, licencjat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego praca badawcza wynika ze służby w harcerstwie, gdzie pełni funkcję instruktorską w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej: zaangażowanie młodzieży w harcerstwo może wpisywać się w holistyczną rolę rozwoju człowieka.

Jak dotąd nikt nie podjął się całościowego opracowania problematyki wychowania religijnego harcerek i harcerzy ZHR na podstawie badań teoretyczno-empirycznych. W badaniach szczególnie skupia się na środowisku Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej działającego na terenie Warmii i Mazur w okresie 1983-2021. Wolny czas spędza, podejmując służbę na rzecz wychowania
młodzieży. Z zamiłowania jest przewodnikiem turystycznym po Warmii, pracuje także jako prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym HOSIANUM w Olsztynie.

Przemysław Czarkowski

Matematyk i pedagog, nauczyciel mianowany, doktorant na wydziale nauk pedagogicznych UKSW, instruktor harcerski. Łączy zainteresowania społeczne z myśleniem matematycznym. Jest przekonany, że matematyka to język, w którym stworzono świat. Uwielbia wilki. Autor kilku publikacji naukowych i publikacji dla młodzieży zainteresowanej matematyką w Cogito.

hm. dr hab. n. med. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego; lekarz pediatra, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Ukończone studia podyplomowe dydaktyka medyczna oraz zdrowie publiczne – marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia. Jej dorobek naukowy dotyczy obszaru nauk medycznych i antropologii.

prof. dr Piotr Wojciech Kosiak

Teolog praktyczny, etyk biznesu, badacz zjawisk łączących etykę, zarządzanie i społecznej odpowiedzialność biznesu. Wykładowca Collegium Civitas, Full Professor Managment and Business Administration w Azteca University, w latach 2022-2023 Visiting Proffesor Zhejiang University, Master of Laws (LL.M), Doctor of Business Administration (DBA) oraz Master of Business Administration (MBA). Autor i współautor wielu artykułów oraz publikacji naukowych.

Organizacje harcerskie i skautowe w polsce