23 czerwca 2020 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich objętych Protektoratem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz współpracujących w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Reprezentanci Organizacji Harcerskich przedstawili informacje o trudnej pracy organizacji w czasie pandemii COVID-19 i wyzwaniach wychowawczych z którymi się zmierzyły. Przekazano informacje o służbie pełnionej przez dorosłe harcerki i harcerzy. Podejmowane działania polegają przede wszystkim na produkcji maseczek i przyłbic, dostarczaniu posiłków, robieniu niezbędnych zakupów seniorom i osobom, które z powodu obniżonej odporności nie powinny wychodzić z domów. Harcerki i Harcerze posiadający niezbędne kwalifikacje pełnili działania w izolatorach,  świadczyli pomoc psychologiczną oraz udzielali korepetycji. W całym Kraju Harcerki i Harcerze pełnili służbę na wielu polach. Byli i nadal są wszędzie tam, gdzie mogą bezpiecznie i odpowiedzialnie pomagać. Działania, mimo że mniej liczne, nie zostały jeszcze zakończone.

Służba prowadzona jest w porozumieniu z władzami państwowymi i samorządowymi nieprzerwanie od początku epidemii na terenie całego Kraju. Podkreślali, że w tych trudnych działaniach współpraca pomiędzy organizacjami okazała się niezwykle harmonijna i skuteczna.

Minister Wojciech Kolarski – reprezentant Protektora Ruchu Harcerskiego – Prezydenta RP Andrzeja Dudy, podziękował wszystkim za sprawne i skuteczne działania w ramach walki z epidemią. Do podziękowań przyłączył się Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny.

Ważnym tematem spotkania były przygotowania do Harcerskiego Lata. Rozmawiano o wyzwaniach i zadaniach przed jakimi stoją Organizacje Harcerskie w dobie pandemii COVID-19. W szczególności o tym, jak zapewnić bezpieczne warunki do obozowania, organizacji kolonii, prowadzenia zajęć metodą harcerską w terenie. Rozmawiano również o tym, jak zapewnić możliwość wyjazdu wszystkim potrzebującym go wychowankom. Wyrażono przekonanie, że wprowadzany Bon Turystyczny może zapewnić wielu harcerkom i harcerzom udział w obozie.

Tegoroczna Harcerska Akcja Letnia będzie mniej liczna niż w latach poprzednich. Wobec powyższego pojawiła się jeszcze większa potrzeba bezpiecznego organizowania krótkich form wyjazdowych środowisk harcerskich i skautowych (o długości 1-3 noclegów). Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o potrzebie zorganizowania spotkania roboczego dla poszukiwania rozwiązań w tym zakresie z zaangażowaniem przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podpisane niedawno porozumienie z Wojskami Obrony Terytorialnej daje możliwość wsparcia organizowanych obozów przez żołnierzy WOT. Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o organizacji dedykowanego spotkania roboczego w sprawie omówienia sposobu, zakresu i szybkiej ścieżki pomocy WOT przy HAL (np. przy odkażaniu miejsc obozu pomiędzy turnusami).

Przedstawiciele Organizacji Harcerskich przekazali podziękowania Protektorowi Ruchu Harcerskiego za okazane zrozumienie i wsparcie w wypracowaniu zasad organizacji Harcerskiej Akcji Letniej w czasie szczególnego zagrożenia. Zrozumienie przez Władze Państwowe wagi jaką środowiska harcerskie przykładają do organizacji obozów, które nie są tylko wypoczynkiem, ale elementem całorocznej pracy wychowawczej. Przedstawiciele Organizacji Harcerskich wyrazili wdzięczność wszystkim zaangażowanym w poszukiwanie rozwiązań.

W obradach Rady udział wzięli: minister Wojciech Kolarski, reprezentant Protektora Ruchu Harcerskiego – Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, senator Kazimierz Wiatr – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju, Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Anna Kamińska – Dyrektor Departamentu Higieny Środowiska GIS, Ewa Zalewska-Steć – Naczelnik Wydziału Wspierania Rozwoju w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN, płk Arkadiusz Mikołajczyk – Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, major Robert Pękala – DWOT Wydział Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi,

Organizacje Harcerskie reprezentowali: hm. Anna Nowosad – Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, hm. Wiesław Turzański – Sekretarz Generalny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, hm. Bartosz Mleczko – koordynator projektu z ramienia Skautów Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego, hm. Jan Zając – Komendant Główny Royal Rangers Polska, phm. Piotr Władziński, koordynator projektu z ramienia Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”, hm. Barbara Kapturkiewicz – koordynatorka projektu z ramienia Stowarzyszenia Harcerskiego, hm. Paweł Chwiłkowski – Komendant Główny Stowarzyszenia Skauci Króla oraz hm. Małgorzata Sinica ZHP – Koordynatorka Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Rada Organizacji Harcerskich powstała w celu konsolidacji środowisk harcerskich oraz skutecznej realizacji Rządowego Programu ROHIS. Do zadań Rady należy między innymi: prezentacja osiągnięć organizacji harcerskich i skautowych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, ewaluacja i rozwój ROHIS, wypracowanie rozwiązań powstających problemów, określanie priorytetów zadań i monitorowanie efektów pracy nad partnerstwem strategicznym, prezentowanie instytucjom centralnym i największym polskim firmom narodowych projektów i działalności organizacji harcerskich.

 

Foto Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP